ആരോഗ്യ ക്ഷേമ കോച്ചിങ് അവസാനിച്ചതിനുശേഷം കീറ്റോ ഡയറ്റുമായി എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകാം

ജീവിതശൈലി മാറ്റം ശാശ്വതമാക്കേണ്ട സമയമാണിത്.

കീറ്റോ ജെനിക് ഭക്ഷണക്രമം കീറ്റോ ലൈഫ് ശൈലിയല്ല: കീറ്റോ ജെനിക് ഭക്ഷണക്രമം കൊഴുപ്പ് കൂടിയതും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, കീറ്റോ ജീവിതശൈലി ഉയർന്ന കൊഴുപ്പുകളല്ല, മറിച്ച് എല്ലാ മാക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകളും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ശരിയായ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതിനാൽ ജീവിതശൈലിയിൽ എപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു ഡയറ്റ് ജേണൽ നിലനിർത്തുക, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശീലം എഴുതുക, ശരിയായ ധാരണയ്ക്കായി സമാനമായ ഒരു ജേണൽ പരിപാലിക്കുക.

കൂടാതെ

സമതുലിതമായ ഭക്ഷണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക

കീറ്റോജെനിക് ഭക്ഷണക്രമം ദീർഘകാലം പാലിക്കേണ്ടതല്ല ,ജീവിതവും ഭക്ഷണവും സന്തുലിതമാക്കിക്കൊണ്ട് പരിമിതപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക .

ഡയറ്റിനു ശേഷം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന  കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിക്കുക

Questions

Hey, wait!Subscribe to us and get latest news

Before you go, Subscribe to us to get latest news.