ആഴത്തിലുള്ള ഹിപ്നോസിസും ,മെഡിറ്റേഷനും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ സ്വയമായി സ്വായത്തമാക്കാം

ആഴത്തിലുള്ള സ്വയം ഹിപ്നോസിസും ധ്യാനം എന്ന വാക്കും തമ്മിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു, രണ്ടിനും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ടും മനസ്സിന്റെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സ്വയം ഹിപ്നോസിസും ധ്യാനവും ഒരേ വിഷയങ്ങളല്ല. ധ്യാനത്തിൽ ‘ഡയറക്റ്റീവ് പോസിറ്റീവ് മാറ്റത്തിന്റെ’ ഒരു ഘട്ടവുമില്ല, സജീവമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര സംവിധാനം ചെയ്ത നിഷ്ക്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ.

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമായി സ്വയം ഹിപ്നോസിസ് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, അതേസമയം ധ്യാനം മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്.

 

എന്താണ് ധ്യാനം: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ധ്യാനം നേരിട്ട് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും, ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകാൻ ധ്യാനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അമിതമായി കഴിക്കുന്നതിനും വൈകാരികമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ധ്യാനം സഹായിക്കുമെന്ന് ഗവേഷണ അവലോകനം കാണിച്ചു തരുന്നു .

 

സ്വയം ഹിപ്നോസിസ്: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ മനസ്സിന് ഹിപ്നോട്ടിക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ മനസ്സിന്റെ ശക്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഭക്ഷണക്രമവും വ്യായാമ പരിഷ്ക്കരണങ്ങളും ചേർക്കാം. ഒരു പരിശീലകനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യകൾ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുകയും സ്ഥിരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

Questions

Hey, wait!Subscribe to us and get latest news

Before you go, Subscribe to us to get latest news.