എന്തൊക്കെയാണ് ആരോഗ്യകരമായ ദിനചര്യയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ

ആരോഗ്യപരവും ക്ഷേമ പരവുമായ  ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറും മനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

 1. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ കരിയറും ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ആത്മപരിശോധന നടത്തുക.
 2. ശരീരത്തിലെ സുപ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് ആരോഗ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 3. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന 5 പ്രധാന ഉപ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 

 1. ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.
 2. ഒരു ദിവസത്തിൽ കഴിക്കുന്ന കാർബിന്റെ അളവ് നിരീക്ഷിക്കുക .
 3. ആരോഗ്യ അപ്ലിക്കേഷനുകളും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മനസിലാക്കുക .
 4. മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ പരിശീലിക്കുക , കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കുക .
 5. മിതമായതും ലളിതവുമായ ശ്വസനരീതികൾക്കുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യുക.

 

 1. ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ ദിനചര്യ വികസിപ്പിക്കുക

 

 1. ജോലിയും കുടുംബവുമായുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാധാന്യം .

 

 1. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം എന്താണ്, തത്സമയം എങ്ങനെ അളക്കാം.

 

 1. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനും അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനും ആവശ്യമായ ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ.

 

 1. ഭാരം നിയന്ത്രിക്കൽ, പ്രത്യേക ആരോഗ്യ അവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ.

 

 1. കീറ്റോ ഡയറ്റിന്റെയും ഇന്റർമിറ്റെന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗിന്റെ അവലോകനവും പ്രാധാന്യവും.

 

 1. ചെറുപ്പവും ഊ ർജ്ജസ്വലവുമായി തുടരുന്നതിതിനും AMPK വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ലളിതമായ വ്യായാമം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു.

 

Questions