എന്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും കാർബും കഴിക്കുവാനായുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് , എങ്ങനെ ഇവയിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനാകും .

പലപ്പോഴും ചില ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കു അത് കഴിക്കാനുള്ള കൊതിക്കായി തലച്ചോർ പ്രേരണ നൽകുന്നു .

അതിനാൽ, ശത്രുവിനെപ്പോലെ അല്ലാതെ , ആന്തരികമായി നടക്കുന്ന  എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തായി എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ  എടുക്കുക.

ഒരു വ്യക്തി കേക്ക് കഴിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു, രാത്രിയിൽ അവൾ ഉണർന്ന് കരഞ്ഞു തുടങ്ങി, കാരണം ഇത് കീറ്റോസിസ് തകർന്നേക്കാം. കാരണം, മസ്തിഷ്കം പലപ്പോഴും സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നു, ചില വിചിത്രമായ സ്വപ്നങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്, നിർജ്ജലീകരണം കാരണം രാത്രിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വ്യക്തിയെ അറിയിക്കുന്നത് ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു.

അതിനാൽ തലച്ചോറിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാനും അതിന്റെ പ്രലോഭനത്തെ നിങ്ങളുടേത് പോലെ ബഹുമാനിക്കാനും ആത്മപരിശോധന നടത്തുക

Questions

Hey, wait!Subscribe to us and get latest news

Before you go, Subscribe to us to get latest news.