സ്മാർട്ട് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള വിലയിരുത്തലും അവയുടെ പിന്തുടർച്ചയും

സ്മാർട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: നിർദ്ദിഷ്ടവും, അളക്കാവുന്നതും, കൈവരിക്കാവുന്നതും, റിയലിസ്റ്റിക് ആയതും , സമയ ഫ്രെയിം ചെയ്തതവയും.

നിർദ്ദിഷ്ടം: നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം (ലക്ഷ്യങ്ങൾ) മതിയായതാണോ? നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ  എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ ഇത് ? ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാം?

അളക്കാനാകുന്നത്: നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം (ങ്ങൾ) അളക്കാനാകുമോ?നിങ്ങൾ ഇതിൽ എത്തിച്ചേർന്നുവെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? ഇവയുടെ  മാനദണ്ഡം വ്യക്തമാണോ?ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കൂടുതൽ അളക്കാനാകും?

കൈവരിക്കാനാകുന്നത്: നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം (ലക്ഷ്യങ്ങൾ) കൈവരിക്കാനാകുമോ? ഇത് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ഒന്നാണോ?

വാസ്തവത്തിൽ, സാധ്യമാണോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈവരിക്കാനുള്ള സമയപരിധിയെ പറ്റിയുള്ള  പ്രതീക്ഷ എത്രയാണ് ?

റിയലിസ്റ്റിക്: നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം (ലക്ഷ്യങ്ങൾ) യാഥാർത്ഥ്യമാണോ? ഇത് വലുതും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമാണെങ്കിൽ, അത് മികച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടേതാകുന്നുണ്ടോ ? a )ശാരീരികമായും മാനസികമായും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവ b) തയ്യാറായത് സി) പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ലെങ്കിൽ, ആണ്നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ മറ്റൊരു മാർഗം, സമാനമായ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാകുന്ന എന്തെങ്കിലും?

സമയപരിധി: നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് (ങ്ങൾക്ക്) സമയപരിധി ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഒരു തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ദൈർഘ്യം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അടുത്ത ഘട്ടത്തിനായി അടിയന്തിരതാബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ?ഇല്ലെങ്കിൽ, പ്രാപ്തനാകാൻ നിങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു ടൈംലൈനിൽ സ്ഥാപിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ  നിങ്ങൾ  മറ്റെന്തിങ്കിലും  ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടോ ?

അവസാന ഘട്ടം… പുറത്തുകടക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം (കൾ) നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന “ടാസ്ക്” മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണോ നിർവഹിക്കേണ്ടത് ത് ?

നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ലക്ഷ്യങ്ങളിലെത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ  ?

Questions